hhjc.net
当前位置:首页 >> 1到50的平方口诀 >>

1到50的平方口诀

1 4 9 16 25 36 49 64 81 100 121 144 169 196 225 256 289 324 361 400 441 484 529 576 625 676 729 784 841 900 961 1024 1089 1156 1225 1296 1369 1444 1521 1600 1681 1764 1849 1936 2025 2116 2209 2304 2401 2500

这个你没有必要强记,记住几个特殊的就够用了,其他的用加法在计算,例如你知道10的平方是100,那么11的平方就等于100+10+11=121, 你知道12的平方等于144,那么13的平方等于144+12+13=169

1 = 1, 2 = 4 ,3 = 9, 4 = 16, 5 = 25, 6 = 36 ,7 = 49 ,8 = 64 ,9 = 81 ,10 = 10011 = 121, 12 = 144 ,13 = 169 ,14 = 196 ,15 = 225, 16 = 256, 17 = 289 ,18 = 324, 19 = 361 ,20 = 40021 = 441 ,22 = 484, 23

1的平方是1,2的平方是4,3的平方是9,4的平方是16,5的平方是25,6的平方是36,7的平方是49,8的平方是64,9的平方是81,10的平方是100,11的平方是121,12的平方是144,13的平方是169,14的平方是196,15的平方是225,16的平方是2

1

1*3.14=3.142*3.14=6.283*3.14=9.424*3.14=12.565*3.14=15.76*3.14=18.847*3.14=21.988*3.14=25.129*3.14=28.5610*3.14=31.4 1*3.14=3.142*3.14=12.563*3.14=28.264*3.14=50.245*3.14=78.56*3.14=113.047*3.14=153.868*3.14=200.969*3.14=254.3410*3.14=314

1-50的平方 1 4 9 16 25 36 49 64 81 100 121 144 169 196 225 256 289 324 361 400 441 484 529 576 625 676 729 784 841 900 961 1024 1089 1156 1225 1296 1369 1444 15211600 1681 1764 1849 1936 2025 2116 2209 2304 2401 25001-

其实50以下的平方值可以很容易的记在脑里的.31以下的平方值最多是三位数,直接记住就可以,32以上的记住后面三位数就可以了:024,089,156,225,296,369,444,521,600;681,764,849,936,025,116,209,304,401,500..千位数是1,直到45的平方,千位数才升为2,而且,它们的个位数是有规律的,以5为中,两头对称:1、4、9、6、5、6、9、4、1,整数十的平方就不用说了.另外,个位是5的也可不记,将十位乘以它加1的积做前两位,后面两位25是不变的,这样记住50以下的平方值只需半天时间就够了.试试吧.

1 4 9 16 25 36 49 64 81 100

1-50平方和公式:n*(n+1)*(2n+1)/61-10 立方和公式 n的平方*(n+1)的平方再除以4,还有一个公式(1+2+3+……+N)再平方

网站首页 | 网站地图
All rights reserved Powered by www.hhjc.net
copyright ©right 2010-2021。
内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com